Skip to content Skip to footer

 

společnosti 

iamwork s.r.o., IČO: 139 50 291

se sídlem Pod soutratím 1576/4,  Vršovice, 101 00 Praha 10

I. 

Definice

1.  Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají jednotlivé pojmy, zkratky a termíny následující význam: zhotovitel: iamwork s.r.o., IČO: 139 50 291, se sídlem Pod soutratím 1576/4, Vršovice, 101 00 Praha 10 objednatel:   každý subjekt, který podepisuje rámcovou smlouvu o dílo, smlouvu o dílo, cenovou nabídku,  záznam o prohlídce vozidla, zakázkový list

    VOP:   Všeobecné obchodní podmínky

    RSOD: Rámcová smlouva o dílo

    SOD:  Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem

    CN:    Cenová nabídka podepsaná objednatelem

    ZOV:  Záznam o prohlídce vozidla

   ZL:           Zakázkový list podepsaný objednatelem

Smlouva:   RSOD a/nebo SOD a/nebo kupní smlouva dle odpovídajícího užití v textu VOP občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smluvní strany: smluvními stranami RSOD a/nebo SOD se rozumí zhotovitel a objednatel,  

spotřebitel: s potřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného  výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

 

II.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto VOP upravují vztahy mezi zhotovitelem a třetími osobami v postavení objednatele vyplývající ze RSOD, SOD, CN, ZOV a ZL na provedení prací na vozidlech část A. (opravy, údržby či další práce na vozidlech či jejich částech (část A)). Tyto VOP jsou nedílnou součástí RSOD, SOD, CN, ZOV a ZL a jsou pro zhotovitele a objednatele závazné. Odchylná ujednání uvedená v textaci RSOD, SOD, CN, ZOV a ZL mají přednost před zněním VOP. Společně s RSOD, SOD, CN, ZOV a ZL představují tyto VOP úplnou dohodu smluvních stran a jakákoliv ujednání, ústní či písemná, výslovně neuvedená v RSOD, SOD, CN, ZOV nebo ZL nebo VOP či nezahrnutá do RSOD, SOD, CN, ZOV nebo ZL výslovným odkazem nebudou pro smluvní strany závazné.
 2. Část C těchto VOP upravuje společná ustanovení pro RSOD, SOD, CN, ZOV, ZL a kupní smlouvy.
 3. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi smluvními stranami. Za písemnou podobu se považuje i forma elektronická (email).
 4. Tyto VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, které nemají kogentní povahu.
 5. Smluvní strany se dohodly, že je vyloučeno, aby objednatel odkázal na své obchodní podmínky nebo jakékoliv  jiné obchodní podmínky, např. vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

 

ČÁST A Všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky pro RSOD nebo SOD

III.

Uzavření smlouvy

 1. RSOD nebo SOD se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v úpravě motorových vozidel týkající se specializace na strojní korekce laků, aplikace keramických povlaků laků a ochranných PPF folií na karoserie vozidel, opravy karosérií metodou PDR a další související služby (dále společně také jako „úprava“  či „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.  
 2. R SOD je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem podpisu dané rámcové smlouvy o dílo. Na základě uzavřené RSOD budou uzavírány dílčí smlouvy o dílo.
 3. SOD je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem podpisu ZL, CN a ZOV zhotovitelem a objednatelem.  Pro uzavření i obsah SOD je rozhodující obsah ZL, CN, ZOV a těchto VOP, jakož i pozdější domluvy mezi stranami (např. rozšíření zakázky).
 4. Není-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je úprava či údržba sjednána v rozsahu odpovídajícímu ZL, CN a ZOV. Úprava může být provedena za použití nových originálních dílů, příslušenství a výrobcem schválených  provozních látek.
 5. ZL, CN a ZOV musí být za objednatele podepsány. Má za to, že objednávku objednatel platně učinil, pakliže bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 hodin od přijetí vozidla do servisu, neoznámí zhotoviteli, že si zhotovení díla neobjednal. V případě, že objednatel oznámí v souladu s předchozí větou, že si dílo neobjednal, je ze RSOD a/nebo SOD zavázána osoba, která podepsala zakázkový list.

 IV.

Cena díla a platební podmínky

 

 1. Cenou díla je cena ujednaná v příslušné RSOD nebo SOD. Cena je v RSOD nebo SOD určena odhadem, na základě nezávazného rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, není-li v RSOD nebo SOD cena sjednána jinak. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla, že z důvodu rozsahu prací či nákladnosti práce bude předpokládaná cena díla uvedená v CN překročena o více než 10 %, je povinen o tomto objednatele vyrozumět (ústně, telefonicky, emailem). Nová konečná cena opravy bude zhotovitelem vypočtena dle skutečně provedených prací v cenách dle platného ceníku materiálu a pracovních jednotek zhotovitele. Pokud by se smluvní strany současně nedohodly na jiném termínu dokončení díla, změní se termín provedení dokončení přiměřeně vzhledem k rozsahu změny díla. Má se za to, že objednatel se zvýšenou cenou za dílo souhlasí, pakliže objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 hodin poté, co obdrží na email uvedený při uzavření RSOD nebo SOD informaci o zjištění změny ceny nad odhadní cenu o více než 10 %, písemně (i emailem) takové rozšíření zakázky neodmítne; podle toho, kterou z variant měl možnost učinit dříve.
 2. V   případě, že objednatel odmítne rozšíření zakázky podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotoviteli nad rámec ceny provedených prací zaplatit i cenu za práci, vynaloženou na zjištění rozsahu vad, a to dle platného ceníku  zhotovitele. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i provedenou demontáž, prohlídku  a zpětnou montáž vozidla, případně opravy již provedené, dle původní zakázky.  
 3. Přeje-li si objednatel předběžnou kalkulaci nákladů, uvede žádost do zakázkového listu. Vyhotovení předběžné kalkulace je zpoplatněno, přičemž cena bude objednateli předem oznámena. Pokud objednatel na základě předběžné kalkulace nákladů nechá provést opravu u zhotovitele, poskytne mu zhotovitel slevu ve výši ceny za předběžnou kalkulaci.  
 4. Sjednaná cena může být jednostranně zhotovitelem upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla.
 5. Zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě RSOD nebo SOD vystaví objednateli daňový doklad – fakturu.  Faktura může být vystavena též elektronicky a zaslána objednateli emailem prostřednictvím elektronické pošty, s čímž objednatel vyslovuje souhlas. Faktura – daňový doklad bude vystavena zhotovitelem v souladu s právními předpisy. Objednatel nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce.
 6. N ebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, musí být cena za dílo (jeho část) uhrazena před převzetím automobilu objednatelem. Cena je splatná v hotovosti, platební kartou nebo na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.   
 7. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli úhradu zálohy na cenu díla až do výše 100 % ceny za dílo včetně DPH. Záloha je splatná před sjednaným datem dodání na základě příjmového dokladu, případně zálohové faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě uvedené v takové zálohové faktuře, přičemž zhotovitel není povinen objednané zboží objednateli před zaplacením zálohy dodat. Pokud objednatel zálohu ve stanovené lhůtě neuhradí, je zhotovitel oprávněn od dílčí smlouvy o dílo nebo SOD odstoupit.  
 8. Pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli cenu díla nebo její část řádně a včas, je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní  pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny za dílo. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce je splatná na výzvu zhotovitele. Zákonný úrok z prodlení, jakož ani nárok na náhradu škody není dohodnutou smluvní pokutou dotčen.
 9. Při placení částky nad 270.000 Kč v jednom dni (dále jen „limit“), je objednatel povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet zhotovitele nebo platební kartou. Platba v jakékoli cizí měně se pro účely výpočtu limitu   přepočte na měnu Korun českých směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB ke dni příslušné platby. Do limitu se započítají všechny poplatky v Kč i cizí měně poskytnuté objednatelem zhotoviteli v průběhu jednoho kalendářního dne a současně na jeden obchodní případ.
 10. Vozidlo bude objednateli z opravy vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy, vyjma písemně sjednaných výjimek.  Zhotovitel může zadržet předměty, které se do jeho držení dostaly na základě jakékoliv zakázky k zajištění svého  splatného dluhu vůči objednateli. Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve přijatých zakázek,  pokud mají souvislost s předmětem podnikání zhotovitele. Při vydání vozidla objednatel podpisem potvrdí převzetí  na ZL a správnost faktury.
 11. Objednatel přebírající vůz z opravy na základě RSOD nebo SOD hradí cenu opravy po převzetí vozidla, dle data  splatnosti na faktuře. Při vydání vozidla podpisem potvrdí převzetí na PP a správnost faktury.
 12. Objednatel objednávající opravy v rámci RSOD nebo SOD, který byl nebo je v prodlení s úhradou, byť i jediné splatné ceny za dříve provedenou opravu, je povinen všechny další opravy hradit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným zaplacením kupní ceny.
 13. Na uzavření RSOD nebo SOD není nárok. Zhotovitel tuto smlouvu uzavírá podle svých možností a na základě  vyhodnocení vlastních rizikových kritérií, je oprávněn kdykoliv a jednostranně ukončit oprávnění z RSOD nebo  SOD a požadovat úhradu ceny všech splatných pohledávek před předáním vozidla.  

V.

Dokončení díla a předání díla

 1. Objednatel se zavazuje provést dílo v době sjednané v RSOD nebo SOD. Objednatel bere na vědomí, že doba  dokončení díla uvedená v RSOD nebo SOD (ZL, CN a ZOV) je toliko předběžným termínem dokončení díla.
 2. O bjednatel je povinen vozidlo převzít v den uvedený na ZL, není-li stranami domluven termín pozdější a převzetí   potvrdit podpisem ZL. Tuto povinnost má i v případě, že má dílo vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a ani významným způsobem užívání díla neztěžují. Veškeré výhrady je objednatel povinen uvést v ZL.
 3. K výzvě zhotovitele je objednatel povinen předložit originál ZL, případně prokázat při převzetí vozidla svoji totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem objednatele jiný zástupce, než který vozidlo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno a sdělit zhotoviteli další identifikační údaje a předložit plnou moc.
 4. Je-li objednatel v prodlení s převzetím vozidla nebo jeho jakékoliv části delší než 3 (tři) dny, je zhotovitel oprávněn   účtovat objednateli parkovné dle platného ceníku za každý další den prodlení. Uvedená částka je bez DPH.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na vozidle okamžikem marného uplynutí lhůty uvedené v tomto odstavci.
 5. Zhotovitel není v prodlení se svou povinností včas předat dílo, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi,  které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele (tzv. vyšší moc), nebo pokud nastaly z důvodu na straně objednatele.
 6. S mluvní strany se dohodly, že lhůta k provedení díla se dále prodlužuje:
  1. brání-li zhotoviteli v plnění povinností dle RSOD nebo SOD důvody na straně objednatele, zejména bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, a to o dobu prodlení objednatele,
  2. v případě vzniklých víceprací ovlivňujících termín realizace díla.
 7. Dílo se považuje za provedené převzetím vozidla (díla) objednatelem v místě předání a potvrzením ZL nebo okamžikem, kdy objednatel odmítl převzít dílo nebo nepřevzal dílo v místě předání díla, ačkoliv byl o dokončení díla zhotovitelem vyrozuměn a pro nepřevzetí nebyly splněny podmínky nebo okamžikem kdy objednatel odmítl potvrdit převzetí díla podpisem ZL. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že osobami oprávněnými převzít dílo jsou osoby dle ustanovení odst. 3 tohoto bodu.  
 8. Nebezpečí škody na vozidle přechází na objednatele okamžikem převzetí vozidla od zhotovitele, nebo okamžikem, který se považuje za provedení díla objednatelem podle předchozího odstavce těchto VOP.
 9. Doba dokončení díla je sjednána v RSOD, respektive v dílčích smlouvách o dílo nebo SOD. Prodloužení této lhůty  o maximálně 2 týdny (poté, co bude do doby dokončení díla započítáno prodloužení ve smyslu čl. IV. odst. 1, čl. V. odst. 6, čl. VII odst. 10 těchto VOP) není považováno za porušení SOD a objednateli v důsledku takového prodloužení nevznikají žádné nároky vůči zhotoviteli, zejména na náhradu škody či zaplacení jakékoliv sankce.  

 

VI.

Práva z vadného plnění

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2615, § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Objednatel bere na vědomí, že ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku se ve vztahu k objednatelům – podnikatelům neuplatní.
 2. Reklamaci uplatňuje objednatel v sídle nebo místě podnikání zhotovitele, a to osobně nebo písemně. Objednatel je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu a umožnit zhotoviteli prohlídku díla, jehož vadu reklamuje. Zhotovitel zpravidla vyřídí reklamaci objednatele v přiměřené lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní, nejpozději však do 60 kalendářních dní od uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je zhotovitel oprávněn lhůtu pro vyřízení reklamace jednostranně prodloužit. Podmínky a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace objednatelů-spotřebitelů se řídí zák. č. 634/1992 Sb.
 3. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících z občanského zákoníku objednatel vždy uplatní u zhotovitele práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu díla platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní objednatel u zhotovitele primárně právo na odstranění vady opravou.
 4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.
 5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v následujícím rozsahu:
  1. Práce technika                 6 měsíců
  2. Aplikovaná ochrana        6 měsíců
  3. PPF folie                             60 měsíců
  4. Zboží                                   24 měsíců
 6. Odpovědnost za vady se nevztahuje zejména na závady a škody, způsobené havárií vozidla, nevztahuje se na závady, způsobené nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu), ani na vady (vyvolané související škody), pokud objednatel vnesl k provedení opravy/ údržby vlastní materiál.
 7. Odpovědnost za vady se dále nevztahuje na následující skutečnosti:  
  1. V případě nedodržení termínu prohlídky po aplikaci ochranné fólie nebo keramického povlaku nejpozději  14 dnů od aplikace.  
  2. V případě neodborně provedeného lakování nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost za způsobené škody vlivem špatné adheze nového laku k podkladu. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu spotřebovaného materiálu a práce dle aktuálního ceníku.
  3. V případě zjištění neodborně provedeného lakování, kdy vlivem špatné adheze laku k podkladu dojde ke vzniku škody. V tomto případě má zhotovitel právo na úhradu spotřebovaného materiálu a provedené práce dle aktuálního ceníku.
  4. V případě, že jeden týden po aplikaci ochranné fólie nebo keramického povlaku dojde k umytí vozidla a po

uplynutí uvedené lhůty může být vozidlo umýváno výhradně ručně s tím, že při mytí tlakovou myčkou nesmí být vzdálenost menší než 40 cm z důvodu, že může dojít k odtrhnutí hrany fólie a tím k jejímu nevratnému poškození. Je zakázáno umývat vozidla v portálových mycích linkách a v průtahových tlakových mycích linkách.

 1. V případě, že u mytí vozidel opatřených ochranou fólií nebo keramickým povlakem byla používána silná  agresivní chemie a abrazivní prostředky.
 1. V případě poskytnutí záruky je objednatel povinen při aplikaci ochranné fólie nebo keramického povlaku zajistit nejméně jednou ročně v detailingovém centru zhotovitele dekontaminační mytí za cenu dle platného ceníku.

V případě, že dojde k odebrání záruky z důvodu shora uvedených, je možné získání původní záruky po provedení dekontaminačního mytí v ceně dle platného ceníku, nejpozději však 30. den od aplikace.

VII.

Další práva a povinnosti stran

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bezodkladně veškerou součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel (resp. osoba za něj jednající) je povinen na žádost zhotovitele předložit zhotoviteli osvědčení o registraci vozidla  (vč. osvědčení o technickém průkazu) a identifikovat se.
 2. O bjednatelé, zadávající opravu na základě RSOD nebo SOD či jiného dokumentu na budoucí opravu či údržbu blíže nespecifikovaného vozového parku, se nemohou následně zprostit odpovědnosti k zaplacení díla a převzetí vozidla odkazem na nezpůsobilost osoby, která jejich jménem vystupovala a podpisovala.
 3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen předat vozidlo vyklizené bez dalších předmětů, případně písemně upozornit zhotovitele na předměty ponechané a zapsat je v ZL (dokumenty vztahující se k vozidlu, nářadí apod.) Zhotovitel  neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve vozidle, pokud nebyly zapsány v ZL. Zákazník nesmí ponechat  ve vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty.
 4. Objednatel bere na vědomí, že převzaté vozidlo je řádně skladováno na krytém, oploceném a zabezpečeném parkovišti s pojištěním vozidel třetích osob pro případ škody.
 5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel je oprávněn v rámci opravy – montáže doplňků provést s vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu přiměřeném prováděné opravě (po převzetí vozidla a po provedení opravy), kdy tato skutečnost nezakládá žádné nároky objednatele vůči zhotoviteli (např. s ohledem na amortizaci vozidla).
 6. O bjednatel je povinen předem uvést do zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví zhotovitele jako použitý materiál bez hodnoty. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo hrazeny pojišťovnou, přenechává objednatel do vlastnictví zhotoviteli vždy.
 7. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla nebo za nemožnost jeho dokončení způsobené nevhodnými pokyny objednatele, nevhodnou dokumentací nebo nevhodnými věcmi dodanými objednatelem, jestliže tento na jejich použití při provádění díla trval i přes upozornění zhotovitele.
 9. Pokud je třeba při provádění díla zhotovitelem u objednatele zasáhnout do zařízení jiného výrobce, odpovídá objednatel sám za obdržení jeho souhlasu či pokynů, kterými podmiňuje případné dodržení jím vystavených záruk.
 10. Zhotovitel provádí dílo v souladu s příkazy objednatele a s případně použitím objednatelem určených věcí. Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto příkazů nebo věcí. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla v použitím předané věci nebo podle daného příkazu, je zhotovitel tak povinen učinit. Zachová-li se zhotovitel dle tohoto ustanovení, nemá objednatel práva z vady díla či nárok na náhradu škody vzniklou pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro provedení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne.

 

ČÁST B Všeobecných obchodních podmínek

Společná závěrečná ustanovení pro RSOD a SOD

 1. Tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Objednatel byl s těmito VOP seznámen v případě opravy nebo úpravy vozidla nejpozději při předání vozidla do opravy (v prostoru příjmu zakázek), v případě prodeje náhradních dílů pak nejpozději učiněním objednávky, což objednatel stvrzuje svým podpisem zakázkového listu, resp. učiněním objednávky. Objednatel přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na vozidle.
 2. P okud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky.
 3. Objednatel odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu zakázky v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na vozidle, a/ nebo v případě, že byl zhotovitelem písemně poučen o nevhodnosti jeho pokynu na postup při opravě vozidla a přesto na takovém postupu trvá. V takovém případě odpovídá i za veškeré související škody či ztráty, které v důsledku jeho pokynu zhotoviteli vzniknou.
 4. Odpovědnost zhotovitele k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných pravidel s tím, že se takto omezuje dohodou dle § 2898 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.
 5. Informace o použití náhradních dílů podají na požádání pověřené osoby zhotovitele a poskytnou ucelené technické informace.
 6. Z hotovitel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje poskytnuté objednateli nebo osobou za něj jednající (jakožto fyzickou osobou), které souvisí s obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro plnění smluvního vztahu v souvislosti s uzavíranou smlouvu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zákazník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování  a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, a to prostřednictvím adresy uvedené v záhlaví u zhotovitele nebo na emailové adrese kancelar@iamwork.cz. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://www.iamwork.cz/gdpr.
 7. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu.
 8. Započtení vzájemných pohledávek mezi stranami je možné, objednatel je však oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele pouze v případě, že se na tom se zhotovitelem dohodli. Totéž platí pro případ postoupení takové pohledávky třetí osobě.
 9. Zhotovitel je oprávněn jednostranně tyto VOP změnit, přičemž nové znění podmínek bude uveřejněno na webových stránkách zhotovitele https://www.iamwork.cz/vop.
 10. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední  inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2024.